• Minimalna kwota zamówienia 500 zł
  • Darmowa dostawa od 800 zł

Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

§ 1

Ogólne warunki sprzedaży stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i w powyższym zakresie regulują warunki i zasady zawierania, obowiązywania oraz realizacji umów sprzedaży obowiązujących w spółce MORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ spółka komandytowa z siedzibą w Rybniku w zakresie sprzedaży towarów stanowiącej przedmiot statutowej działalności gospodarczej MORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ spółka komandytowa z siedzibą w Rybniku.

§ 2

Ilekroć użyte w treści poniższe zwroty należy przez to rozumieć:

-) MORAJ – MORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ spółka komandytowa z siedzibą w Rybniku,

-) OWS – ogólne warunki sprzedaży,

-) Kontrahent – odbiorca towarów dostarczanych przez MORAJ,

-) Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez MORAJ w ramach prowadzonej działalności statutowej,

-) Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawarta z wykorzystaniem OWS.

 

§ 3

1.    Postanowienia OWS stanowią każdorazowo integralną część Umowy zawieranej przez MORAJ z Kontrahentem, chyba, że Strony na mocy wyraźnych, pisemnych uzgodnień postanowią odmiennie. W powyższym zakresie wszelkie zmiany oraz/lub dodatkowe uzgodnienia, uzupełnienia, wyłączenia, zawieszenia postanowień OWS wymagają uprzedniej zgody obu Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.       OWS nie mają zastosowania do sprzedaży konsumenckiej.

3.      Jeżeli którekolwiek z postanowień OWS jest lub będzie nieważne lub bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień OWS. W takim przypadku w miejsce nieważnego lub bezskutecznego postanowienia OWS do praw i obowiązków stron Umowy zastosowanie mają, wprost lub odpowiednio, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w takim zakresie w jakim sprzedaż ta uregulowana jest stosownymi, właściwymi przepisami prawa. W pozostałym zakresie nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień OWS.

 

§ 4

W przypadku, gdy Kontrahent dokonuje zakupu w placówce stacjonarnej MORAJ do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą wydania Towaru Kontrahentowi i/lub wystawienia faktury/rachunku potwierdzającego zakup Towaru.

 

§ 5

1.         W przypadku, gdy Kontrahent dokonuje zakupu w innej formie, niż w placówce stacjonarnej MORAJ , obowiązują zasady poniższe.

2.         Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie przez Kontrahenta zamówienia oraz potwierdzenie przez MORAJ przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.         Kontrahent może złożyć zamówić Towar (zamówienie) u przedstawiciela handlowego MORAJ, na platformie b2b (www.b2b.moraj.pl), telefoniczne oraz pocztą elektroniczną.

4.         Ilość  i  asortyment  zamawianego Towaru jest każdorazowo uzgadniana  pomiędzy  Kontrahentem i  MORAJ.

5.        MORAJ ma trzy (3) dni robocze na potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w tym terminie oznacza przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.

6.   MORAJ uprawniony jest do odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz/lub wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego, każdorazowo w przypadkach określonych w OWS.

7.        Cena Towarów ustalana jest każdorazowo na podstawie cennika MORAJ z dnia wystawienia faktury lub odrębnej, pisemnej oferty MORAJ złożonej Kontrahentowi.

8.    Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcie zamówienia do realizacji lub z chwilą przystąpienia MORAJ do realizacji zamówienia (wydanie lub wysyłka Towaru, wystawienie faktury/rachunku potwierdzającego zakup Towaru) w zależności, która z tych okoliczności wystąpi wcześniej.

9.     W przypadku, gdy Kontrahentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba składająca zamówienie powinna złożyć w nim oświadczenie, iż jest upoważniona do jego złożenia w imieniu Kontrahenta. Domniemywa się, że osoba wskazana w zamówieniu upoważniona jest do występowania w imieniu i na rzecz Kontrahenta w każdej kategorii spraw wynikających oraz/lub związanych z zawarciem lub wykonaniem Umowy.

 

§ 6

1.    Wydanie  Towaru  następuje w  placówce stacjonarnej MORAJ (magazyn),  gdy  Kontrahent odbiera Towar własnym transportem  lub w  miejscu dostawy (placówka handlowa, magazyn) wskazanym przez Kontrahenta w  zamówieniu,  gdy  MORAJ dostarcza  Towar (za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportu własnego) do Kontrahenta.

2.      Strony  każdorazowo  uzgadniać  będą  sposób  i  termin  odbioru  Towaru.

3.      Domniemywa się, iż osoba dokonująca odbioru Towaru w  miejscu dostawy (placówka handlowa, magazyn) wskazanym przez Kontrahenta w zamówieniu działa w imieniu i na rzecz Kontrahenta.

 

§ 7

MORAJ zastrzega sobie uprawnienie dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych ze sprzedażą Towarów.

 

§ 8

1.  Kontrahent zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań wobec MORAJ za zakupione Towary zgodnie z terminem płatności każdorazowo wyszczególnionym na fakturze.

2.  W przypadku płatności przelewem bankowym za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy MORAJ.

3.  Opóźnienie w zapłacie należności z tytułu ceny za dostarczone Towary upoważnia Sprzedawcę do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia oraz do wstrzymania realizacji wszelkich kolejnych dostaw Towarów, w tym odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz/lub wstrzymania lub odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego, do czasu uregulowania całej zaległej należności wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

4. Nie wyłączając uprawnień, o których mowa powyżej, opóźnienie w zapłacie określonej w fakturze VAT należności za dostarczone Towary powyżej 30 dni (słownie: trzydzieści dni) od ustalonego terminu płatności, upoważnia MORAJ do odstąpienia od Umowy bez konieczności wyznaczenia Kontrahentowi dodatkowego terminu.

5. MORAJ nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Kontrahenta w wyniku odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz/lub opóźnienia, wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego, z powodów o których mowa w ustępach poprzedzających.

 

§ 9

O ile Umowa nie stanowi inaczej zakupione Towary nie podlegają zwrotowi.

 

§ 10

1.         W przypadku wydania  Towaru  w  placówce stacjonarnej MORAJ (magazyn), Kontrahent zobowiązany jest sprawdzić go pod względem ilościowym i jakościowym w czasie i miejscu wydania.

2.         W przypadku wydania  Towaru  w  miejscu dostawy (placówka handlowa, magazyn) wskazanym przez Kontrahenta jest on zobowiązany niezwłocznie (do końca dnia roboczego następującego po dniu dostawy) sprawdzić Towar pod względem ilościowym i jakościowym.

3.         W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych lub w przypadku stwierdzenia mechanicznych uszkodzeń Towarów Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym MORAJ osobiście (reklamacja). W przypadku określonym w ust. 2 powyżej Kontrahent może zgłosić MORAJ reklamację także pocztą elektroniczną w maksymalnym terminie do 3 dni roboczych licząc od upływu terminu do sprawdzenia Towaru. W przypadku stwierdzenia mechanicznych uszkodzeń Towarów Kontrahent zobowiązany jest udokumentować te uszkodzenia fotograficznie i przesłać te fotografie MORAJ wraz ze zgłoszeniem reklamacji. W przypadku braków ilościowych reklamacja musi wskazywać rozbieżności pomiędzy faktycznie dostarczonym Towarem a dokumentacją WZ lub fakturą.

4.         W przypadku gdy dostawa odbywa się przy udziale przewoźnika (np. za pośrednictwem firmy kurierskiej), wszelkie ubytki (braki ilościowe) oraz/lub uszkodzenia mechaniczne Towarów muszą być stwierdzone w formie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w dniu odbioru dostawy Towarów przez Kontrahenta (lub osobę dokonującą odbioru za Kontrahenta) oraz kierowcę, który świadczył przewóz. W przypadku braków ilościowych protokół musi wskazywać rozbieżności pomiędzy faktycznie dostarczonym Towarem a dokumentacją WZ i listem przewozowym.

5.         Reklamacja dotyczącej jakości dostarczonych do Kontrahenta Towarów może dotyczyć wyłącznie Towarów, które nie noszą znamion uszkodzeń mechanicznych.

6.         MORAJ zastrzega na swoja rzecz 14-dniowy termin do rozpatrzenia reklamacji; termin ten biegnie od otrzymania przez MORAJ reklamacji od Kontrahenta.

7.         W przypadku uznania przez MORAJ reklamacji ilościowej oraz/lub dotyczącej mechanicznych uszkodzeń Towarów, uzupełnienie brakującej ilości oraz/lub wymiana uszkodzonych Towarów nastąpi w terminie uzgodnionym przez przedstawicieli Sprzedawcy oraz Kontrahenta.

8.         Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kontrahenta z obowiązku zapłacenia ceny w ustalonym terminie.

 

§ 11

1.         Kontrahent, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres MORAJ, na własny koszt.

2.         MORAJ odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Kontrahentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od zgłoszenia reklamacji w trybie określonym w § 10 powyżej.

3.         Kontrahent traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób określony w § 10 powyżej lub nie zawiadomił niezwłocznie MORAJ o stwierdzonej wadzie w terminie i w sposób określony w § 10 powyżej.

 

§ 12

Sprzedaż Towarów w systemie odroczonego terminu płatności w ramach udzielanego Kontrahentowi limitu kredytu kupieckiego następuje każdorazowo na warunkach na warunkach i zasadach ustalanych przez Strony w w ramowej umowie handlowej.

 

§ 13

1.  Siła wyższa oraz/lub inne okoliczności niezależne od MORAJ lub jego dostawców, upoważniają MORAJ do całkowitego wstrzymania dostaw lub ich przesunięcia, w zakresie i na okres trwania powstałych przeszkód. MORAJ nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Kontrahenta w wyniku opóźnienia lub wstrzymania dostaw z wyżej podanych powodów.

2.   Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieć będą zdarzenia, które są niezależne od woli Stron, których nie można było przewidzieć, i które są zewnętrzne w stosunku do Stron.

 

§ 14

1.         MORAJ udostępnia OWS na stronie internetowej: www.b2b.moraj.pl, w swoich placówkach stacjonarnych (hurtowniach) oraz u przedstawicieli handlowych.

2.  MORAJ nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przez Kontrahenta postanowień OWS. W każdym przypadku, gdy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających oraz/lub związanych z realizacją Umów objętych OWS powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza MORAJ wobec Kontrahenta. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie za rzeczywistą, udokumentowaną szkodę Kontrahenta, z wyłączeniem utraconych korzyści oraz szkód następczych.

3.   Bez pisemnej, pod rygorem nieważności, uprzedniej zgody MORAJ, Kontrahent nie jest uprawniony do przenoszenia w całości lub w części, praw lub obowiązków wynikających oraz/lub związanych z realizacją Umów objętych OWS. na osoby trzecie, pod rygorem bezskuteczności dla MORAJ.

4.   MORAJ zastrzega sobie prawo zmiany OWS. Wszelkie zmiany będą publikowane przez MORAJ na stronie internetowej: www.b2b.moraj.pl, w placówkach stacjonarnych (hurtowniach) oraz u przedstawicieli handlowych.

5.        OWS i każda jego zmiana wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej:  www.b2b.moraj.pl.

6.        Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności na stronie internetowej: www.b2b.moraj.pl.

7.        Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów wynikłych w związku z Regulaminem jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby MORAJ.