• Minimalna kwota zamówienia 300 zł
  • Darmowa dostawa od 500 zł

Regulamin Korzystania z Faktury Elektronicznej

 Regulamin korzystania z faktury elektronicznej

MORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ spółka komandytowa z siedzibą w Rybniku [„Regulamin”]

 

1.         Zwroty użyte w Regulaminie oznaczają:

 

MORAJ – MORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ spółka komandytowa z siedzibą w Rybniku,

 

e-Faktura - faktura, w tym faktura korygująca, duplikat faktury, nota obciążeniowa lub uznaniowa w formie dokumentu elektronicznego, który spełnia wymogi wskazane w obowiązujących przepisach prawa w zakresie faktur elektronicznych,

 

Kontrahent - podmiot, który prowadzi współpracę handlową z MORAJ,

 

Podmioty Uprawnione - podmioty władzy publicznej uprawnione na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa do żądania udostępnienia przez MORAJ, bądź Kontrahenta wymaganych przepisami prawa danych i informacji potrzebnych do przeprowadzenia określonych właściwymi przepisami procedur,

 

Oświadczenie - pisemny dokument Kontrahenta sporządzony na wzorze udostępnionym przez MORAJ, podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Kontrahenta, zawierający w szczególności oświadczenia Kontrahenta w sprawie akceptacji e-Faktur.

 

2.         Regulamin określa zasady wystawiania i przesyłania (w tym poprzez udostępnianie) e-Faktur Kontrahentom MORAJ.

 

3.         Warunkiem korzystania przez Kontrahenta z możliwości otrzymywania/pobierania e-Faktur jest łączne spełnienie wymogów wymienionych poniżej:

1)         dostęp do komputera i zainstalowanie programu Adobe Reader (program bezpłatny),

2)         zapoznanie się z Regulaminem,

3)         otrzymanie przez MORAJ Oświadczenia Kontrahenta.

 

4.         Kontrahent przekazuje oryginał Oświadczenia przedstawicielowi handlowemu MORAJ lub przekazuje go do placówki terenowej (hurtowni) MORAJ lub tez przesyła go na adres MORAJ: 44-240 Żory, ul. Północna 9.

 

5.         MORAJ udostępnia wzór Oświadczenia na stronie internetowej www.b2b.moraj.pl, w swoich placówkach (hurtowniach) oraz

u przedstawicieli handlowych.

 

6.         MORAJ przesyła Kontrahentowi wystawioną e-Fakturę lub powiadomienie o wystawieniu i udostępnieniu e-Faktury na adres e-mail podany przez Kontrahenta w Oświadczeniu.

 

7.         Wystawiona e-Faktura wraz z ewentualnymi załącznikami jest wysyłana / udostępniana do pobrania w formacie PDF (Portable Document Format).

 

8.         Dostęp do e-Faktury nie wymaga podawania hasła.

 

9.         W sytuacji, gdy termin płatności liczony jest od daty doręczenia faktury Kontrahentowi, za datę doręczenia e-Faktury przyjmuje się dzień wysłania przez MORAJ e-Faktury lub powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu e-Faktury na adres e-mail podany przez Kontrahenta w Oświadczeniu. W przypadku faktur korygujących za datę potwierdzenia otrzymania faktury uznaje się datę pierwszego pobrania faktury (otrzymanie potwierdzenia od Kontrahenta na adres e-mail).

 

10.      W jednej wiadomości zostanie załączona tylko jedna e-Faktura w formacie PDF wraz z ewentualnymi załącznikami.

 

11.      Złożenie przez Kontrahenta Oświadczenia nie pozbawia MORAJ prawa do wystawiania i przesyłania innych dokumentów księgowych w formie papierowej.

 

12.      MORAJ rozpoczyna wystawianie e-Faktur nie wcześniej, niż w następnym dniu po otrzymaniu prawidłowego Oświadczenia.

 

13.      Zmiana adresu e-mail Kontrahenta, na który są przesyłane e-Faktury / powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu e- Faktury wymaga do swej ważności zachowania formy pisemnej z podpisem/ami osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentacji Kontrahenta. Zmiana jest skuteczna od w następnego dnia po otrzymaniu prawidłowego zawiadomienia o zmianie.

 

14.      W przypadku niepowiadomienia MORAJ o zmianie adresu e-mail Kontrahenta w sposób określony w punkcie 13 powyżej, e- Fakturę uważa się za skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres e-mail podany przez Kontrahenta w Oświadczeniu.

 

15.      Kontrahent może zrezygnować z (wycofać akceptację) e-Faktur w sposób wskazany w pkt 13 powyżej.

 

16.      MORAJ zaprzestaje wystawiania e-Faktur od dnia następującego po dniu otrzymania od Kontrahenta prawidłowego oświadczenia, o którym mowa w pkt 15 powyżej.

 

17.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa wymiany e-Faktur oraz umożliwienia ewentualnej kontroli Podmiotom Uprawnionym zarówno MORAJ jak i Kontrahent, każdy w swoim zakresie, zobowiązani są do przechowywania e-Faktur w sposób określony przepisami prawa.

 

18.      MORAJ nie odpowiada za opóźnienia w odbiorze korespondencji kierowanej do Kontrahenta.

 

19.      MORAJ nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przez Kontrahenta postanowień Regulaminu, w szczególności za szkody powstałe wskutek przekazania osobom trzecim dostępu do skrzynki pocztowej o adresie e-mail wskazanym w Oświadczeniu.

 

20.      MORAJ zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.b2b.moraj.pl.

 

21.      Regulamin i każda jego zmiana wchodz w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej www.b2b.moraj.pl.

 

22.      Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności na stronie internetowej www.b2b.moraj.pl.

 

23.      Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów wynikłych w związku z Regulaminem jest sąd powszechny z siedzibą w Rybniku.

 

KLIKNIJ TUTAJ BY POBRAĆ OŚWIADCZENIE W FORMACIE PDF